BELEID stichting CHEPRI
 Onderdeel Stichting Sociëteit Vastgoed

Alle uitingen en handelingen van CHEPRI zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Advies.


•             Wij committeren ons als onafhankelijke en op kwaliteit en service gerichte Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.

•             Op onze dienstverlening, partner- en lidmaatschappen zijn altijd de beleidsregels van toepassing.

•             CHEPRI is een specialist geworden op de 1,5 meter. Zo zorgen wij ervoor dat jij jouw relaties veilig kan ontmoeten en bieden wij onze versterking aan voor het herstel van de vastgoedsector.

Deelname aan de meetings en events

Wij houden steeds onze visie aan, waarbij we ernaar streven een goede afspiegeling van de diversiteit van de vastgoedsector te zijn en dit op de meest effectieve en positieve wijze invulling te geven.

Het bijwonen van onze events en bijeenkomsten geschied ten alle tijde geheel en al voor eigen risico. CHEPRI is niet aansprakelijk voor door derden aangebrachte schade en/of geleden schade door derden in welke vorm dan ook.

* Wanneer men het abonnement heeft opgezegd kan men zich nog aanmelden voor digitale meetings. Bij de live meetings gaan de zittende leden ten alle tijden voor.


Vertrouwelijkheid
 
De bijeenkomsten vinden in besloten kring (Geïnviteerden) plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook CHEPRI als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie van CHEPRI.

Ballotage
 

Niet iedereen kan lid worden van Sociëteit Vastgoed of CHEPRI, dit netwerk is exclusief. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door het Bestuur. Het ledenprofiel is als volgt:

•             Particuliere belegger, beginner, gevorderde of expert.

•             Van onbesproken gedrag

•             Bereid te blijven leren en ontwikkelen

•             Staat open voor samenwerking en vernieuwing

•             Interesse in alles wat met vastgoedbeleggen heeft

•             Positieve levenshouding en denken in oplossingen

•             Herkenning in de richtlijnen van CHEPRI (Loyaal, Respectvol, Positief, Expertise, Kennis & Delen).

•             Er is zeer beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants. Headhunters en acquisiteurs zijn uitgesloten

•             Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed en CHEPRI.

•             Over de toelating als CHEPRI member, besluit het bestuur. Bij twijfel wordt hierover gesproken met de Founder en Raad van Advies.


Wat we samen afspreken
 

Wij vinden het van essentieel belang dat onze leden een zogenaamde ‘haal en breng’ functie hebben, dat wil zeggen dat men wederzijds mogelijkheden tot businessgroei en persoonlijke verdieping dient te kunnen leveren. Een eenzijdige ‘haal’ functie wordt dan ook niet toegelaten tot het groeiende aantal experts van CHEPRI.

Bij aanmeldingen krijgen de members en partners van CHEPRI steeds voorrang op de reserveringen.


Lidmaatschap
 

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie hanteert ook CHEPRI een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken.

•             Het lidmaatschap van CHEPRI geldt steeds voor 2 jaar, maar kan ieder moment ingaan. Voor het optimaliseren van het netwerk en het waarde realiseren uit dit netwerk, is tijd nodig hierin te investeren, vandaar de aanvangstermijn van 2 jaar.

•             Er wordt jaarlijks gefactureerd. De jaarlijkse contributie is opgebouwd aan de geleverde kennis, uitnodigingen en mogelijkheden tot deelname, de  bijeenkomsten, de kwaliteit van deze invullingen, de online toegang tot de community, de Academy en de geboden kennisdeling en het netwerk die wij aan de members ter beschikking stellen.

•             Daarnaast bieden wij meetings van partners aan, waar men voor zich als member aan kan melden.

•             Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar de volgende 2 jaar, tenzij men 6 maanden voorafgaand aan einde van het laatste lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. In ieder ander geval wordt het lidmaatschap geacht voort te duren en is de bijdrage verschuldigd over het lopende jaar. Men gaat hiermee akkoord wanneer men aansluit bij CHEPRI.

•             De jaarlijkse contributie geeft recht op vrije toegang tot de meetings en events. Ontbijtsessies, diners, lunches en sportieve events vallen buiten de jaarlijkse contributie. CHEPRI biedt members bij deelname een hoge korting. Voor niet-members geldt deze hoge korting niet.

•             De bepalingen en opzegtermijn zijn van toepassing op álle vormen van het Membership.

•             Wanneer jij aangesloten wenst te zijn bij CHEPRI sta jij achter de doelstellingen en visie, waar transparantie en reciprociteit invulling geeft aan samenwerking en loyaliteit.

•             Wanneer jij CHEPRI (en ons bestuur) volgt op sociale media geef jij daarmee toestemming jou op te nemen in de invitaties en het toezenden van de nieuwsbrief.

•             Wanneer jij je aanmeld, mondeling dan wel schriftelijk voor het lidmaatschap van CHEPRI geldt er een 24 uur herroeping. Dat wil zeggen dat je gedurende 24 uur op jouw besluit terug kunt komen. Daarna wordt de administratie in verwerking gezet en is jouw aanmelding definitief.

Door onderdeel te worden van CHEPRI, vergroot jij jouw zichtbaarheid bij gelijkgestemde beleggers, krijg jij toegang tot een (Inter)nationaal netwerk en verbeter jij jouw zakelijke netwerkvaardigheden met exclusieve middelen.

Services:
 

•             Persoonlijk voorgesteld en verbonden worden met connectie of member naar keuze;

•             Met hoge korting (via kortingscode) of gratis deelnemen aan online opleidingen, workshops en trainingen;

•             Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws in de vastgoedsector;

•             Altijd de verzekering en garantie van een plaats bij een meeting, diner of bijeenkomst;

•             Coaching via CHEPRI  op persoonlijke basis;

•             Relevante opleidingen met kortingen

•             Vraag en Aanbod: Als member kun jij wat jij zoekt of aanbiedt in de vastgoedsector gemakkelijk middels ons platform delen;

•             Certificering: Jij ontvangt jouw certificering als waarborg voor jouw kennis van vastgoedbeleggen na afsluiten van de online modules.

•             Jouw vastgoedexpertise blijven wij optimaal voeden door opleidingen, trainingen, masterclasses en opleidingen;

•             Producties: PR ondersteuning en Event organisatie met aantrekkelijke korting via Consult Media Story.

•             Vanwege de gewenste invulling een kwaliteitsnetwerk te zijn, houden wij ons het recht voor bepaalde personen en organisaties niet actief toe te laten tot het kwaliteitsnetwerk van CHEPRI.

 

Reglement
 

•             Wanneer jij je aanmeld en geregistreerd wordt als member van CHEPRI ga jij akkoord met onze richtlijnen en beleid.

•             Het lidmaatschap is persoonsgebonden, wanneer men van werkgever wijzigt, gaat het lidmaatschap met de persoon mee en blijven de beleidsregels van kracht.

•             Copyright van CHEPRI, Sociëteit Vastgoed en Sociëteit Academy zijn intellectueel eigendom en mogen niet gebruikt, gekopieerd of gehanteerd worden door 3-en zonder toestemming of benoeming bron gebruik.

•             Sociëteit Vastgoed  en CHEPRI opleidingen of lidmaatschappen zijn niet overdraagbaar aan derden. Het delen van jouw account is dan ook niet toegestaan. De geboden content in de opleidingen mag niet gekopieerd, gehanteerd of gedeeld worden zonder toestemming van Sociëteit Vastgoed.

De digitale – opleidingen van Sociëteit Vastgoed zullen continuerend uitgebreid worden met nieuwe hoofdstukken om actueel te blijven.


Afmelden en aanwezigheid
 

•             Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf.

•             Dit kan telefonisch of per e-mail.

•             Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd. Hiervoor brengen wij een no-show factuur in rekening voor de gemaakte kosten van minimaal € 50,00, afhankelijk van de bijeenkomst en de gemaakte kosten.

•             Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt opnieuw een factuur voor de gemaakte kosten.

•             Leden krijgen in alle voorkomende gevallen van volgeboekte meetings voorrang.

•             Wanneer jij jouw reservering 3 dagen of minder, voorafgaand aan het event of de bijeenkomst annuleert, volgt als geen-member, geen restitutie.

•             Jij houdt als niet- member, bij afmelding binnen 3 dagen voor het event, de verplichting de factuur te voldoen.

•             Reserveringen voor zowel nationale als internationale diners en sportieve events (zeilen en golf) zijn bindend (zowel voor members als geen members). De boeking is non refundable. De stichting voldoet alle kosten plus een borgstelling steeds direct bij boeking. De boekingen en betalingen kunnen vanwege af te ronden boekjaren niet doorgezet worden naar een opvolgend jaar.

•             Wanneer jij als niet-member de betaling voldaan hebt voor een bijeenkomst ( let op, dit geldt niet voor diners en sportieve events), en je meld je toch af, wordt het bedrag geparkeerd tot een volgende meeting dat jij je aanmeldt. Je kunt de betaling eventueel in mindering brengen op een af te sluiten (extra) lidmaatschap.

•             Wanneer onze accountant bestaande betalingen (bij herhaling) moet wijzigen of nieuwe facturen dient te maken wordt dit met een kleine vergoeding (€ 50,00) in rekening gebracht.

•             Bij meetings behouden wij ons als CHEPRI het recht voor, maximaal 3 adviseurs, leveranciers of consultants toe te laten tot de meeting, zodat steeds de kwaliteit en exclusiviteit gewaarborgd blijven. Geïnteresseerden worden slechts zeer beperkt toegelaten en slechts wanneer hun kennis, netwerk en expertise helder is gesteld en van het gewenste kwalitatieve kennis en netwerk niveau is. Hiermee wordt de juiste mix aan gasten in het netwerk gewaarborgd.

•             Bij trainingen en workshops kan er 4 werkdagen van tevoren kosteloos worden afgemeld. Daarna zijn wij genoodzaakt de kosten door te belasten. Indien de kosten reeds zijn voldaan, worden deze geparkeerd tot een volgende aanmelding voor een opleiding. Opleidingen die wij extern inkopen, zijn bindend bij aanmelding, aangezien wij als stichting deze kosten direct dienen over te maken.

•             Niet leden betalen een eigen bijdrage voor deelname aan de voor members kosteloze meeting(s).

•             Bij sportieve events en diners betalen niet members het bedrag wat is aangegeven bij de omschrijving, zonder korting zoals members.


Code of Conduct
 

De gedragscode beschrijft de manier waarop CHEPRI omgaat met het huishoudelijk reglement. Het is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Sociëteit Vastgoed & Company;  medewerkers, ambassadeurs, members en hun organisaties.

In deze gedragscode is opgenomen wat al dan niet toegestaan is of toegestaan is onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten van Sociëteit Vastgoed.

Deze gedragscode kun je opvragen via secretariaat@societeitvastgoed.eu


Het Incassobeleid
 

•             Stichting CHEPRI hanteert een betaaltermijn van 10 werkdagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering.

•             Mocht blijken dat 10 werkdagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat CHEPRI over tot het verzenden van een 2e herinnering.

•             Na een 3e reminder brengen wij de accountantskosten in rekening die wij als stichting ook dienen te voldoen, na een 4e reminder geven wij de vordering onverwijld uit handen.

•             Het lidmaatschap wordt dan opgeschort tot de betaling plus bijkomende kosten voldaan zijn. De factuur en kosten dienen echter onverminderd voldaan te worden.

•             Een reeds voldaan lidmaatschap wordt nimmer terugbetaald.

•             Per ongeluk dubbel jouw contributie overgemaakt? Dan verrekenen wij dit met het komende jaar, de stichting betaalt niet uit.

•             Niet leden betalen het bij de invitatie aangegeven bedrag voor het bijwonen van de meeting, bijeenkomst of Masterclass, zo ook bij coaching sessies, workshops en diners.

•             Jij ontvangt voor de introductie van jouw gasten een factuur met het bedrag dat niet-leden betalen voor deelname aan de bijeenkomst. Jij wordt door het inviteren van jouw gasten in de gelegenheid gesteld jouw netwerk te versterken en jouw relaties of collegae kennis te laten maken met het netwerk van Sociëteit Vastgoed.

•             Betalingen aan CHEPRI zijn non refundable en worden onder alle omstandigheden verrekend met nieuwe boekingen of abonnementen.


Contactgegevens
 

  • Sociëteit Vastgoed
  • Sociëteit Vastgoed Academy
  • CHEPRI

 

•             Eusebiusbuitensingel 75, 10e etage

•             6828 HZ Arnhem

•             +31(0)26 472 05 01

•            secretariaat@societeitvastgoed.eu

•             KVK nummer: 69027129